Referat fra årsmøte i Askje Båtforening onsdag 25. februar  2015

 

Konstituering

 

20 medlemmer møtte . Alle er stemmeberettiget.

 

 Øystein Haugvaldstad og Stein Ivar Rødland ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Rune Nordbø ble valgt til møteleder og Alf Inge Hovland ble valgt til referent.

 

Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden og disse ble enstemmig vedtatt.

 

Årsberetning

 

Årsberetningen  ble gjennomgått av sekretær og godkjent uten kommentarer.

 

Regnskap

 

Kasserer gjennomgikk regnskapet med et årsresultat på   134.000. Gjeld er 1,7 mill. Kr 309. 000 er på konto.  

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 

Valg

 

Valget ga følgende resultat

 

Formann Viggo Andreassen, valgt for ett år

Styremedlem   Arild Gabrielsen, ikke på valg

Styremedlem Ove Aske, ikke på valg

Styremedlem Frode Skibanes, valgt for 2 år

Styremedlem  Kurt S. Hansen, valgt for 2 år

Styremedlem Odd Haugvaldstad, ikke på valg

 

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

 

Styret konstituerer seg selv i konstituerende styremøte.

 

Det ble ikke valgt revisorer siden regnskapslaget har overtatt denne jobben.

 

Ny valgkomite:

Leder Endre Aske,

Medlemmer: Arne Birger Olsen og Melvin Hodnefjell

 

Viggo Andreassen takket for tilliten og takket avtroppende styremedlemmer Alf Inge Hovland og Tor Meling for innsatsen, samt ønsket de to nye styremedlemmene velkommen.

 

Innkomne saker

 

Det var ikke kommet inn noen forslag som skulle behandles av årsmøtet.

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2020

 

Alf Inge Hovland

Referent

 

 

Mosterøy, 25. Februar 2015

 

 

 

Øystein Haugvaldstad                                                          Stein Ivar Rødland