Referat fra årsmøte i Askje Båtforening torsdag 20. mars 2014

 

Konstituering

 

19 medlemmer møtte . (3 uten stemmerett )

 

Bjørn Larsen og Helge Gabrielsen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Rune Nordbø ble valgt til møteleder og Alf Inge Hovland ble valgt til referent.

 

Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden og disse ble enstemmig vedtatt.

 

Årsberetning

 

Årsberetningen  ble gjennomgått av sekretær og godkjent uten kommentarer.

 

Regnskap

 

Kasserer gjennomgikk regnskapet med et årsresultat på 161.000 kr. Gjeld er 1,7 mill. Kr 310. 000 er på konto. Overskudd kr 161.114.-

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 

Vedtekter

 

Viggo Andreassen har foreslått at vedtektene justeres slik at klubben står sterkere dersom det skulle bli aktuelt å innføre eiendomsskatt på båthavner. Staten har åpnet for dette og noen kommuner har allerede pålagt båthavner eiendomsskatt. 

 

Vedtektene må justeres slik at det går klart fram at Askje Båtforening er en frivilligorganisasjon og som driver et samfunnsnyttig arbeid.  

 

Ny tilpasset tekst er tatt med i § 1 i våre vedtekter. Dette ble enstemmig vedtatt

 

For å kunne søke om momsrefusjon må også foreningen ha en paragraf i vedtektene som sier hvordan klubben oppløses om dette noen gang skulle bli aktuelt.

 

Viggo Andreassen forslo at den aktuelle paragrafen fra KNBFs vedtekter ble inkludert i foreningens vedtekter.  Årsmøtet ønsket at styret sulle arbeide videre med dette og å konsultere en uavhengig advokat for å få vurdert spørsmålet. Styret vil ta saken videre.

 

8. april vil KNBF avd. sør avholde styremøte møte i våre lokaler. Styret i Askje båtforening vil delta på møtet. Saken vil også bli diskutert der.

 

Valg

 

Valgkomite 2013 har bestått av Sigve Hodnefjell, Magnus Hodnefjell og Tormod Lunde.

 

Det ble vedtatt å redusere styret med ett styremedlem. Styret ble utvidet i anleggsperioden på grunn av mye arbeid.. Nå har foreningen gått over i en drifts- og vedlikeholdsfase som medfører en mindre arbeidsbelastning på de enkelte styremedlemmene

 

Forslaget fra valgkomiteen var  

 

Formann Viggo Andreassen

Styremedlem   Arild Gabrielsen

Styremedlem Ove Aske

Styremedlem Alf Inge Hovland   

Styremedlem  Tor Meling

 

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

 

Styret konstituerer seg selv i konstituerende styremøte.

 

Det ble ikke valgt revisorer siden regnskapslaget har overtatt denne jobben.

 

Viggo Andreassen takket for tilliten og takket avtroppende styremedlem,  Endre aske for innsatsen.

 

Innkomne saker

 

Det var ikke kommet inn noen forslag som skulle behandles av årsmøtet.

 

 

Planlagte oppgaver vedlikehold. F

 

Formannen gikk gjennom planlagte og utførte oppgaver.

Det ble diskutert hvordan man skal disponere det gamle klubbhuset.

 

Følgende løsninger ble diskutert:

-         stilles til disposisjon for tilreisende gjester

-         Seksjoneres til boder som selges (2 eller 4 boder)

-         Bruke en av bodene i Storhuset til rom for vaskemaskin og tørketrommel for tilreisende gjester og seksjonere det gamle klubbhuset i 4 nye boder

-         Stille huset til disposisjon for lag og organisasjoner

-         Rive huset for å spare kostnader (synes å være det minst aktuelle alternativet)

 

Styret vil vurdere de forskjellige alternativene og komme med et konkret forslag til neste årsmøte.

 

Opplagsplasser for båthengere / småbåter:

 

Styret foreslo nye satser for parkering. Styret foreslår kr 1.000,- pr halvår og kr 2.000,- pr år.

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Regler og utleiepriser for Storhuset

 

Erfaringene med utleie av Storhuset viser at det har vært liten interesse for å leie huset. Styret stilte et prinsipielt spørsmål til årsmøtet om strategien kal være å leie ut huset, eller om det bare skal brukes til foreningens egne arrangementer. ”Summing” rundt bordet ble oppfattet til at medlemmene ønsket at huset også skal kunne brukes av andre.

Steve Cantillon hadde fått i oppdrag av styret om å komme opp med forslag til nye regler for utleie.

 

Forslaget ble vedtatt med en mindre endring vedrørende formålet med utleien.

 

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

 

Steve Cantillon skal legge de reviderte utleiereglene ut på foreningens nettside. Disse vil også bli supplert med bilder av lokalene

 

Styret foreslår at uteleprisene justeres fra kr. 4.000,- inkl. Utvask til kr. 2.000,- + utvask pr. dag.

 

Styrets forslag ble vedtatt.

 

Asfaltering.

 

Etter vurdering av fagfolk sammen med styremedlem Tor Meling er det grunn til å tro  at grunnarbeidet for asfaltering ikke er godt nok. Riisa mener at grunnarbeidet er godt nok, noe Tomteutvikling / Gunnar Vold ikke kunne ta stilling til. Han er enig i at vi tar et møte sammen med Riisa dersom asfaltering blir aktuelt.

 

Prisen for bare asfalteringen er estimert til bortimot 700.000.-( kr 350.- pr kvm).  I tillegg kommer evt. underlagsmasse, dersom Risa / Tomteutvikling ikke vil bidra og drenering av plassen.

 

Dette gjelder bare for plassen på nordsiden av den lange rekka med boder.

 

Det kom opp forslag om å kontakte kommunen for evt å få et billigere tilbud.

 

Årsmøtet ønsket at styret jobber videre med saken.

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2040

 

 

 

Saker utenom årsmøtet

 

Magnus Hodnefjell orienterte om tinglysingsprosessen samt prosess for overføring/ salg av båtplass/bod. Det ser ut til at det er mulig å få endret disse prosessene slik at kjøper / selger selv kan få tinglyse retten til båtplass. Båtforeningens styre skal bare bekrefte at foreningen som grunneier, ikke har innvendinger til tinglysningen.

 

Den første saken er nå sendt til tinglysning og så får vi se om myndighetene vil godta dette

 

Alf Inge Hovland

Referent

Viggo Andreassen – medreferent

 

 

 

 

…………………………………….                             ……………………………………..

Bjørn W. Larsen                                                           Helge Gabrielsen