Årsmelding for 2012,

for Askje Båtforening.

 

Askje Båtforening har i 2012 hatt en bra aktivitet, må en kunne si.

Foreningen registrerer at flere medlemmer nå leier ut sine store båtplasser, og ikke har stor båt selv lenger. Det behøver ikke å være et sunnhetstegn for en båtforening. Allikevel så er båtplassene i stor grad fylt, og aktivitetsnivået er stort selv om det nå er leietakere som er en større del av den «aktive» båtforeningen. Det er imidlertid gjerne slik at en distanserer seg noe fra det nødvendige arbeidet om en ikke selv er aktiv, slik at den store dugnadsinspirasjonen ikke er så lett å holde oppe.

I de siste årene så har my av dugnadsaktiviteten gått med til å forsøke å ferdigstille «Storbygget». Når en nå er noen måneder inn i 2013, så kan en si at bygget er ferdigstilt. Første arrangement er avholdt som en prøve. Bygget er godkjent av kommunal instans med 2’dre etasje som forsamlingslokale. Det meste av innredning og div. løsøre er innkjøpt slik at lokalet kan fungere både til møter og for utleie til medlemmene.

 

Offisiell åpning av 2’dre etasje i «Storbygget» må vel kunne sies å være 18. april 2013 ved at en avholder årsmøte for 2012 i et ferdig lokale.

 

I løpet av sesongen så har en klart å gjennomføre flere dugnadssekvenser som har fått gjort en stor del arbeid. Det er gjennomført malingsarbeid på Storbygg, og gamle klubbhuset. Tredekke på landside i øst er forsterket fra onsiden. Veranda ved gamle klubbhus er utvidet og satt i stand. Plass ut forbi og rundt gamle klubbhus er ryddet, plen er utvidet og bedene er satt i stand. Det er støypt plate ved inngangsparti for Storbygg. På selve bryggeanlegget så er det gjennomført vedlikehold i form av at båtforeningen har leiet inn dykkere fra Øybuen Dykkerklubb som har sett over og sjekket all innfesting på bryggeanlegg. Sjekket strømledninger i sjø til brygger, samt rengjort pontonger under brygger og utliggere for blåskjell og groe.

For foreningen så er det laget en vedlikeholdsplan som er rullerende. De fleste punkter som skal vedlikeholdes i båtforeningens regi er listet opp i denne og vil gi årviss repetisjon av vedlikeholds punktene. Alt ift det en anser er nødvendig intervall. Dette vil føre til en årviss mengde arbeid som en forutsetter at foreningens medlemmer kan gjennomføre på dugnad.

 

Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2011, den 08. mars 2012, i Mastrahallen.

 

Styret som ble valgt for perioden 2012;

Formann: Sigve Hodnefjell, valgt for 1 år

Nestformann: Endre Aske, valgt for 2 år

Kasserer: Arild Gabrielsen, ikke på valg

Sekretær: Magnus Hodnefjell, ikke på valg

Styremedlem: Ove Aske, valgt for 2 år

Styremedlem: Tormod Lunde, ikke på valg

Styremedlem: Kjetil Sørheim, ikke på valg

 

Valgkomite for 2012; Arild galta og Kurt S. Hansen

 

Revisorer: Siv Marianne Ramndal og Norunn Østbø

 

Regnskap og økonomi, viser her til revidert regnskap for året 2012.

 

Styret har i denne perioden hatt;

8 styremøter

Møter med representanter for Tomteutvikling AS.

Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.

Samt utallig e-post mellom styrets medlemmer.

I 2012 er det også gjennomført annet variert arbeid, hvor en kan nevne noe;

Gjennomført synfaring og grensejustering med kommune og Tomteutvikling involvert

Strømutforinger på ytterste brygge er utbedret

Strøm påler for gjeste plasser til land ved gamle klubbhus er ferdigstilt og satt opp

Kjøpt inn «utebord» av elevbedrift ved Rennesøy skule

Kjøpt inn møbler og annet inventar til «Storbygg»

Byttet strøm målere ved abonnenter på brygger

Satt opp brannvarslingsanlegg i «Storbygg»

 

Det er innhentet priser fra flere leverandører av dører, for egne boder. Her ser en for seg at en skifter ut hele dører i en en gang, eller etter varierende behov. Enkelte av dørene er nå til dels veldig dårlige og må ha vedlikehold eller direkte utskiftning.

 

Styret vil gjerne gi en vennlig påminnelse til sine medlemmer med sjøboder om at årsmøtevedtak sier at det skal være montert røykvarsler og slokkemiddel i hver enkelt bod. Anbefalingen er et 6 kg. apparat.

 

 

Styrets hilsen til medlemmene for året og sesongen 2013;

Dugnad skaper et forsterket eierforhold til et felles gode. Et felles gode forutsetter at hver enkelt bidrar med sin skjerv. Sin skjerv er enten som dugnadsarbeid, eller i form av betaling for utført arbeid. 

 

 

 

Så vil en til sist si at Askje Båtforening lever i beste velgående og foreningens motto må sies å være oppfylt. Nemlig; ”å tilby medlemmene formålstjenlige båtplasser samt å utvikle havna slik at det blir et trivelig sted å være.”

 

 

- - Årsmelding slutt - -